เอกสารที่ควรเตรียมมาในงานเรียนต่ออังกฤษ SI-UK University Fair 2023
เอกสารที่ควรเตรียมมาในงานเรียนต่ออังกฤษ SI-UK University Fair 2023

เอกสารที่ควรเตรียมมางาน

SI-UK University Fair 2023 - วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

ลงทะเบียนเข้างาน

เอกสารประกอบการสมัคร

เพื่อให้สะดวกในการประเมินผลของทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำหรับการสมัครเรียน SI-UK ขอแนะนำให้นักเรียนได้เตรียมสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) มาในงานนี้ด้วย

- Academic Transcript (ใบแสดงผลการเรียน)
- สำเนา Passport
- Certificate of Graduation (ใบปริญญาบัตรจากการศึกษาที่ผ่านมา)
- CV/résumé (ประวัติส่วนตัวอย่างเป็นทางการ)
- Certificate of English Proficiency: IELTS (ผลสอบ IELTS, ถ้ามี)
- Personal Statement: SOP (จดหมายแนะนำตัว)
- Reference Letters: Academic or Business (จดหมายรับรองการศึกษา หรือจดหมายรับรองการทำงาน, ถ้ามี)

*หากน้องๆ ไม่มีเอกสารดังกล่าวก็สามารถเข้าร่วมงานได้เช่นกัน

สำหรับข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่จากทางสถาบันการศึกษาจะสามารถนำไปประเมินผล ในการสมัครเรียนในแต่ละสาขาวิชา ว่านักเรียนมีความเหมาะสมกับสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัยใดเป็นพิเศษ หรือแม้แต่การแนะนำเพื่อให้ผู้สมัครเตรียมความพร้อมสำหรับสาขาวิชานั้น ๆ ในปีการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป

© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy